Presentació de la memòria de 2022 de les empreses d’inserció de les Illes Balears

14 des. 2023 | Notícies

A les Illes Balears existeixen actualment 5 empreses d’inserció i d’economia solidària actives associades a la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears):

 • Benfet Serveis i Manteniment, promoguda per Projecte Home Balears
 • Deixalles Inserció i Triatge, promoguda per Fundació Deixalles
 • Deixalles Serveis Ambientals, promoguda per Fundació Deixalles
 • Eines x Inserció, promoguda per Càritas Mallorca
 • Mestral Inserció i Medi Ambient, promoguda per Càritas Menorca

Les empreses d’inserció, regulades per la llei estatal 44/2007, tenen per objecte la integració i la formació sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, a través de la realització amb l’acompanyament necessari d’activitats econòmiques de producció de bens i serveis.

Les activitats econòmiques que desenvolupen les empreses d’inserció a Mallorca, Menorca i Eivissa són:

Benfet Serveis i Manteniment (Mallorca):

 • Jardineria, neteja i gestió de mercadets

Deixalles Inserció i Triatge (Mallorca):

 • Gestió de personal per al tractament de residus, especialment residus d’envasos, enderrocs i voluminosos

Deixalles Serveis Ambientals (Mallorca i Eivissa):

 • Recollida i tractament de mobles, electrodomèstics i roba, i gestió de Deixalleries
 • Fabricació d’articles d’upcycling i confecció de peces de vestir i complements
 • Neteja, conservació i manteniment
 • Serveis de personal

Eines x Inserció (Mallorca):

 • Recollida, tractament i comercialització de roba recuperada

Mestral Inserció i Medi Ambient (Menorca):

 • Recollida i comercialització de mobles, electrodomèstics i roba
 • Fabricació i reparació de mobles i bicicletes
 • Viver ecològic, productes de comerç just i escola de restauració

Les dades més representatives de l’activitat de les empreses d’inserció de les Illes Balears en 2022 han estat:

DADES ECONÒMIQUES

Ingressos:

 • Ingressos conjunts de 4.475.589 €, amb un increment del 40% en relació a 2021, dels quals el 87% corresponen a facturació per serveis i el 13% a subvencions.

Retorn econòmic a les administracions:

Les empreses d’inserció permeten que persones passives perceptores de prestacions passin a ser cotitzants actives, generant un retorn econòmic en forma d’impostos i cotitzacions (Seguretat Social, IRPF, IVA i altres impostos) i d’estalvis en prestacions.

 • Retorn econòmic conjunt a les administracions de 1.387.881 €, amb un increment del 66% en relació a 2021, la qual cosa suposa un 279% de les subvencions públiques rebudes.
 • El retorn social anual mitjà per persona treballadora d’inserció a jornada completa és de 11.092 €, del qual el 45% corresponen a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social i el 36% a l’IVA.

DADES SOCIALS

 • 201 persones contractades (a jornada completa/any), entre les quals 125 persones amb contracte d’inserció, amb un increment del 33% en relació a 2021.
 • 21 persones que han finalitzat el contracte o l’itinerari d’inserció s’han inserit en el mercat laboral ordinari (el 60%).

Aquestes dades posen de manifest que amb la seva activitat econòmica les empreses d’inserció són una eina útil en favor de la inserció laboral de persones en situació de dificultat, donant resposta a un doble compromís: el compromís social amb les persones en situació de vulnerabilitat i el compromís professional amb els clients dels seus productes i serveis.

Documentació adjunta:

Memòria empreses d’inserció Illes Balears 2022:

https://mercatsocial.org/descarregues/211/memories/232263/memoria-2022-empreses-insercio-ib

Cartes de serveis de les cinc empreses d’inserció:

https://mercatsocial.org/descarregues/205/catalegs/232284/cartes-serveis-empreses-insercio-ib