Socis

Poden formar part de l’associació com a membres de ple dret totes les empreses d’inserció creades a les Illes Balears que es comprometin amb els principis i valors de la carta d’economia solidària, i que compleixin amb els següents requisits:
  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’empreses d’inserció de les Illes Balears.
  • Complir amb allò establert per la legislació de regulació de les empreses d’inserció vigent, tant a nivell estatal com autonòmic.
  • Estiguin al corrent de les seves obligacions fiscals, mercantils i altres de caràcter legal.
  • Demostrin la realització de l’activitat mercantil amb caràcter habitual, notifiquin i acrediten el número de treballadors i treballadores d’inserció i el número total de treballadors i treballadores que desenvolupen l’activitat laboral en dites empreses d’inserció.
  • Compromís de realització anual del balanç social d’acord amb el model de REAS Red de Redes de Economía Solidaria.
  • No vulnerin l’interès general dels associats.
  • Estar constituïdes en un 100% del seu capital per entitats promotores no lucratives, reinvertir els beneficis en l’activitat i desenvolupar itineraris d’inserció sociolaboral amb mesures de formació i acompanyament.

Actualment AIBEI compta amb els socis següents:

1

Benfet Serveis i Manteniment
Entitat promotora: Projecte Home Balears

2

Deixalles Inserció i Triatge
Entitat promotora: Fundació Deixalles

3

Deixalles Serveis Ambientals
Entitat promotora: Fundació Deixalles

4

Eines x Inserció
Entitat promotora: Càritas Diocesana de Mallorca

5

Mestral Inserció i Medi Ambient
Entitat promotora: Càritas Diocesana de Menorca

6

Reciclajes textiles solidarios
Entitat promotora: Càritas Diocesana d’Eivissa

7