REAS BALEARS presenta el tercer informe de seguiment de la contractació pública social per a programes d’ocupació protegida

26 abr. 2024 | Notícies

EN 2023 S’HAN ADJUDICAT 3.189.017€ COM A CONTRACTES RESERVATS, AMB UNA REDUCCIÓ DEL 15,6% EN RELACIÓ A 2022

Per tercer any consecutiu, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) presenta un informe de seguiment de la contractació pública social a les Illes Balears, en concret sobre contractes reservats per a programes d’ocupació protegida (empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social).

El primer informe, publicat el juliol de 2022, analitzava els contractes reservats del Govern de les Illes Balears en el període del 24/07/2017 al 31/03/2022.

El segon informe, publicat el març de 2023, analitzava els contractes reservats de totes les institucions de les Illes Balears (Govern, consells insulars i ajuntaments) en 2022.

En aquest tercer informe es dóna continuïtat al seguiment de la contractació pública reservada de totes les institucions de les Illes Balears, analitzant les dades de 2023.

REAS Balears realitza el seguiment de la contractació pública social i presenta propostes de millora per afavorir l’activitat de les empreses d’inserció a les quals representa.

La finalitat dels contractes reservats és promoure l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social, i estan regulats a la disposició addicional quarta de la llei 9/2017, de contractes del sector públic, en la que s’estableix que les comunitats autònomes i entitats locals hauran de fixar percentatges mínims de reserva de contractes.

Aquesta obligació legal es concreta en diferents normes i acords del Govern de les Illes Balears i dels Consells de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Com en els informes anteriors, a més dels resultats més rellevants dels contractes reservats analitzats, s’inclouen propostes de millora en les quals és necessari insistir per aprofitar el marc normatiu favorable i avançar en la contractació pública social en favor de l’activitat que desenvolupen les empreses d’inserció.

RESULTATS

En el cas del Govern de les Illes Balears, en 2023 s’han adjudicat 19 contractes o lots reservats a programes d’ocupació protegida per un import de 1.197.805 €, la qual cosa representa el 0,21% dels imports adjudicats en tot tipus de contractes.

  Total Reservats % Reservats/total
Contractes o lots adjudicats 2.754 19 0,69%
Imports adjudicats 581.538.378 € 1.197.805 € 0,21%

 

L’evolució anual dels contractes reservats adjudicats pel Govern mosta un preocupant decreixement des de 2019 (sense tenir en compte el 2020 atípic de pandèmia):

1

Un Acord de Consell de Govern de 3 de gener de 2022 estableix un 10% com a percentatge mínim de reserva per a determinats contractes de serveis i subministraments. En 2024, per primera vegada, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha publicat un informe de seguiment de l’esmentat Acord, referit a les obligacions relatives als contractes reservats a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció:

2

En relació al Govern, també analitzam els contractes reservats adjudicats per òrgan de contractació, la qual cosa permet mostrar el nivell molt desigual d’implantació dels contractes reservats en les seves diferents conselleries i ens del sector públic instrumental.

Si consideram el conjunt d’institucions de les Illes Balears, els contractes reservats del Govern han suposat en 2023 un 37,56% del total dels imports adjudicats a programes d’ocupació protegida:

3

En total, el conjunt d’institucions públiques de les Illes Balears han adjudicat 3.189.017 € com a contractes reservats en 2023, amb una reducció del 15,66% en relació als 3.781.291 € adjudicats en 2022.

4

 

L’informe també analitza els principals serveis que són objecte de la contractació reservada, les entitats adjudicatàries, valorant la participació diferenciada d’empreses d’inserció i de centres especials d’ocupació d’iniciativa social, i també el percentatge de valoració de l’oferta econòmica per determinar si es tenen en compte criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, tal com contempla la normativa.

Finalment es mostren casos concrets de contractes reservats adjudicats a un preu molt inferior al pressupost base de licitació, una mala pràctica a evitar contrària al principi de la millor relació qualitat-preu com a criteri d’adjudicació.

 

CONCLUSIONS I PROPOSTES           

Conclusions:

 • Trobam una reducció dels imports adjudicats com a contractes reservats, de més del 15% en relació a 2022, atribuïble en bona part a la disminució dels imports adjudicats per part del Govern.
 • Celebram que per primera vegada el Govern realitzi un informe sobre l’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022 referit a les obligacions relatives als contractes reservats, on es posa de manifest el baix grau de compliment dels objectius de reserva de contractes per part de les empreses i entitats del sector públic instrumental del Govern.
 • Es manté la concentració de la major part dels imports reservats adjudicats en pocs objectes contractuals.
 • Quant a les entitats adjudicatàries, les empreses d’inserció pràcticament només tenen adjudicacions de contractes reservats per part d’ajuntaments, sense cap adjudicació per part dels consells i amb un pes residual en les adjudicacions del Govern. I seguim sense saber si hi ha centres especials d’ocupació empresarials que es beneficien de la reserva de contractes, en contra del que preveu la normativa.
 • Es mantenen les barreres per a la generalització de l’adjudicació dels contractes sobre la base de la millor relació qualitat-preu, i detectam amb preocupació l’adjudicació de diversos contractes reservats per un import molt inferior al pressupost base de licitació.

Propostes:

 • Incorporar als contractes reservats les recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, especialment les referides a la inclusió d’itineraris d’inserció sociolaboral a l’objecte del contracte, a la realització de consultes al mercat per determinar la seva viabilitat i a la planificació de la contractació reservada.
 • Generalitzar la reserva diferenciada de contractes o lots reservats per a empreses d’inserció i per a centres especials d’ocupació d’iniciativa social atenent a les seves peculiaritats, especialment en relació a les seves obligacions salarials.
 • Millorar i disseny dels criteris d’adjudicació per afavorir una millor relació qualitat-preu, i evitar baixes temeràries amb adjudicacions per imports molt inferiors al pressupost base de licitació, que no permeten incloure tots els costos d’acord amb el seu preu de mercat, incloent els costos salarials.
 • Millorar la formació del personal que intervé en processos de contractació i el seguiment de la contractació pública social a través d’òrgans participatius.

Més informació:

 • Informe contractes reservats 2023:

https://mercatsocial.org/descarregues/207/informes/232497/contractes-reservats-2023-cat

 • Informe contractes reservats 2023 (annex):

https://mercatsocial.org/descarregues/207/informes/232498/contractes-reservats-2023-annex-cat